icon top registracia

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Týmto oboznamujeme uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa zaevidovali v našom evidenčnom systéme alebo nám iným spôsobom poskytli svoje údaje za účelom zaradenia do databázy záujemcov o prácu, uchádzania sa o pracovné miesta a/alebo v predzmluvných vzťahoch, s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Cieľom týchto Informácií o spracúvaní osobných údajov je poskytnúť Vám ako dotknutej osobe informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch, aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť.

 

I. Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť 4NEXT s.r.o. so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 52 844 226, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 40385/R, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. kontakt: +421 911 564 471.

 

II. Účel spracúvania osobných údajov a doba ich uchovávania
Účelom spracúvania osobných údajov je:
- zaradenie záujemcu do evidencie - databázy záujemcov o zamestnanie, následné kontaktovanie v prípade vytvorenia alebo uvoľnenia pracovných miest a výmeny údajov a informácii medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, a
- proces náboru a výber a posúdenie vhodnosti uchádzačov na dané pracovné miesto/ pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a následného uzatvorenia a plnenia pracovnej zmluvy.

Osobné údaje dotknutých osôb budú uchovávané:
- po dobu trvania/naplnenia účelu ich spracúvania, t.j. po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti a výberu záujemcu-uchádzača na dané pracovné miesto/pozíciu.
- v prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (registrácia) po dobu 3 rokov alebo až do odvolania udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

 

III. Právny základ a doba uchovávania osobných údajov
Uchádzači o zamestnanie – registrácia:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na základe súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov, pričom ide o bežné osobné údaje.

Uchádzači o zamestnanie – výber na pracovné miesto/pozíciu:
Spracúvanie je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (predzmluvné vzťahy) - bežné osobné údaje

 

IV. Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje
Ak je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou, je dotknutá osoba povinná takéto údaje poskytnúť prevádzkovateľovi. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, prevádzkovateľ nemôže a odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie, plnenie zákonných alebo zmluvných povinností s tým súvisiacich alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, nebude môcť byť záujemca zaradení do evidencie ani kontaktovaný v prípade voľných pracovných pozícii.


V. Kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom (inštitúciám/organizáciám) podľa osobitného právneho predpisu, napr.
• zdravotné poisťovne
• Sociálna poisťovňa
• správca dane
• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
• doplnkové dôchodkové sporiteľne
• dôchodkové správcovské spoločnosti
• orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru
• súd, orgány činné v trestnom konaní
• exekútor, či iný oprávnený subjekt
• iné osoby, orgány alebo inštitúcie, ak poskytnutie osobných údajov vyplýva z právnych predpisov, alebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, alebo ak je to výslovne dohodnuté medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

VI. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani medzinárodným organizáciám. V predzmluvných vzťahoch a pri plnení predmetu zmluvy ako aj plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy je vykonávaný prenos osobných údajov do Nemeckej spolkovej republiky, na území ktorej pre prevádzkovaná stála prevádzkareň prevádzkovateľa.

VII. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, ako je uvedené vyššie, priamo od záujemcov/uchádzačov o zamestnanie, najmä z vyplneného registračného formulára, zo životopisu alebo v priebehu pohovoru alebo zo vzájomnej korešpondencie (písomnej alebo elektronickej).

 VIII. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

IX. Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;

Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k týmto osobným údajom a:
a. informácie o účele spracúvania osobných údajov,
b. kategórii spracúvaných osobných údajov,
c. príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
d. dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
e. existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
f. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
g. existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona.

Právo na opravu údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť bezodkladný výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje len vtedy, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie, platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.
Právo na vymazanie nemožno uplatniť v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné: i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom; iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom v jednom z nasledujúcich prípadov:
a. dotknutá osoba napadne/namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť;
b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a. sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
b. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo:
a. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému týchto právnych základoch;
b. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;
c. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; ii) povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo iii) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa prostredníctvom písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na kontaktný e-mail prevádzkovateľa alebo zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie na webovej stránke prevádzkovateľa www.4next.sk ako aj v sídle prevádzkovateľa.

 

web: dveBe